Quién soy y qué hago

Soy TREMENTINA LUX, soy artista plástica, teórica y práctica de la comunicación audiovisual y los estudios de género. Pinto, escribo, leo, locuto, diseño, fotografio, reflexiono y analizo. Todo esto, sobre todo, me hace evolucionar como profesional y como persona, me motiva y me divierte. Creo este contenido para ti, que me lees y para mí, que también me leo. Soy del mundo y vivo en Valencia.

Translate:

Redes Sociales:

COS I MOT

COS I MOT

Falla infantil i juganera per a construir cossos diversos, inventar paraules i desconstruir conceptes.

Falla Ripalda Beneficència I Sant Ramon 2023

Coneixes el Joc del Penjat? Doncs, COS I MOT està inspirat en ell. És un joc per a dues persones o més, consisteix a endevinar paraules mitjançant lletres soltes. Cada volta que endevines una lletra estàs més prop de completar la paraula que l’altra persona ha pensat. Cada vegada que dius una lletra i no forma part de la paraula màgica estàs més prop que el cos del ninot (simbòlicament el teu) quede penjat.

Aquesta relació opositiva i excloent entre la completesa del mot o del cos, és la que inspira COS I MOT. Vull donar veu a la comissió infantil i que ens diga: Qué coses vols cremar a la falla enguany? Vull conèixer les paraules que anomenen tot allò que sobra al sistema quan perceps la realitat sense que t’haja fet efecte la píndola de la socialització.

Era Michel Foucault qui deia que anomenar és un exercici de poder. Açò vol dir que quan els éssers humans li posem nom a una cosa, ésser viu o sentiment assolim un poder sobre la seua capacitat de definir-se únicament com a tal i ja no deixem que ocupe una casella diferent al joc del qui és qui. Per exemple un arbre “invasor” no és benvingut encara que siga medicinal i una persona “sense papers” sembla que siga menys persona. Les paraules són eines per a l’amor però també per a l’estigmatització. Nosaltres, els humans, pensem que sense aquesta apropiació de l’ànima en un mot reduït, el món seria caòtic. Però, en la naturalesa no hi ha noms i funciona tot i tan bé, de forma molt organitzada, independent i intel·ligent. La naturalesa sap que és un bosc i que és un gat sense anomenar-los.

Quan som persones menudes la nostra primera paraula acarona l’èxit. Quan pronunciem “aigua” o «ma» o «pa», tothom es plena de goig i és motiu de festa nacional a la nostra llar. Comencem aleshores el llarg i dolent camí de la lectoescriptura. No debades el refranyer, com el joc del penjat ens recorda que: «La lletra amb sang entra».

Una vegada tenim el cervell ple de paraules el nostre pensament intuïtiu i natural, també l’artístic, va a poc a poc fent-se xicotet fins a ocupar la part de darrere de la nostra vida. La part davantera que tant ens agrada és racional, quadriculada, artificial i està allunyada d’un coneixement ancestral, d’una saviesa sense paraules que per ser innomenable per a moltes persones, no existeix. Per allò quan tenim un sentiment molt fort i sentim alguna cosa inexpressable déiem: «no tinc paraules». Perquè en eixe moment el cos està complet, ple d’emocions. Us sona, veritat?

COS I MOT vol fer conscient aquesta distopia: el que no s’anomena no existeix i el que existeix ho fa reduït a un nom aleatori que no té res a veure amb l’essència del cos, i que el deixa penjat d’una identitat xiconiua. Per exemple, a les llengües llatines la paraula «arbre» no té cap relació amb la forma de les fulles o del tronc, ni el color verd, ni el soroll de les arrels comunicant-se com neurones o les branques al vent. No passa el mateix, per exemple, amb el xinés o el japonés, perquè la seua escriptura és ideogràfica, és a dir, que el kanji utilitzat per a dir arbre s’assembla a un arbre.

A més, com deia Mustapha Khayati en «Les paraules captives», les paraules han sigut utilitzades segle rere segle i van encadenant significats que les fan esclaves del moment present o del passat. Doncs canviar el significat d’una paraula que es carrega d’un contingut inapropiat no és gens fàcil. Com per exemple les paraules «negre» i «blanc» que malauradament avui en dia sols tenen un estatus d’igualtat si formen part d’un entrepà, gens vegà.

COS I MOT té moltes lectures, perquè sovint és la lectura la que ens fa lliures en un món de paraules mal emprades. Hi ha una frase de Joan Bestard a un llibre sobre els primers viatges a Taithi que ha inspirat COS I MOT: «I tot era una contínua festa, una ignorància perfecta del treball que la generositat de la terra feia inútil». M’agrada aquesta frase perquè a la nostra realitat, la infantesa preserva una miqueta de l’essència del bon salvatge, tan estimada al s.XIX.

Característiques

COS I MOT és una falla sustentable orientada a la bona cremà, que garanteix un 90% de materials orgànics, no contaminants provinents del reciclatge i l’excedent de l’agricultura valenciana. COS I MOT  afavoreix l’economia circular fent visible l’impacte del sector textil i els residus d’embalatge a la nostra vida quotidiana.

COS I MOT té dues parts diferenciades en un espai-cadafal accessible i quadrat que bé podria ser un teatre a la italiana on som art i part. Una és l’esperit de la civilització, l’altra l’esperit del paradut perdis. Ambdues parts estan relacionades amb la fisonomia que presenten avui els carrers del barri del Carme. Amb els paviments que enfosquen la terra, sempre bruts i calfats i els arbres desapareguts, com l’aliantus i el ficus al solar de Sant Ramon que donàvem ombra i refugi a aus, gats i veïnat vernacular.

En COS I MOT jugarem a construir cossos diversos tant com a inventar paraules i deconstruir conceptes. Perquè si  a COS I MOT hi ha paraula, no hi ha ninot! Jugarem amb lletres i tipografies dibuixades, amb mots inventats i cossos abraçables, jugarem a no parlar i fer safaris pel barri, jugarem a inventar un món on puguem gaudir de la nostra part salvatge, indòmita i innomenable.

Hauràs de vindre a viure COS I MOT al teatre de la vida perquè aquesta Falla no serà dues vegades igual.

©TREMENTINA LUX

València. Juliol, 2022

COS I MOT

Falla infantil juguetona para construir cuerpos diversos, inventar palabras y deconstruir conceptos.

Falla Ripalda Beneficència y Sant Ramon 2023

Conoces el Juego del ahoracado? Pues, COS I MOT está inspirado en él. Es un juego para dos personas o más, consiste a adivinar palabras mediante letras sueltas. Cada Vvez que adivinas una letra estás más cerca de completar la palabra que la otra persona ha pensado. Cada vez que dices una letra y no forma parte de la palabra mágica estás más cerca que el cuerpo del monigote (simbólicamente el tuyo) quede colgado.

Esta relación opositiva y excluyente entre la completud de la palabra o la del cuerpo, es la que inspira COS I MOT. Quiero dar voz a la comisión infantil y que nos responda a la pregunta: ¿Qué cosas quieres quemar a la falla este año? Quiero conocer las palabras que denominan todo aquello que sobra en el sistema cuando percibes la realidad sin que te haya hecho efecto aún la píldora de la socialización.

Cuando somos personas pequeñas la primera palabra que decimos roza el éxito. Cuando pronunciamos “agua” o «mi» o «pan», todo el mundo se llena de gozo y es motivo de fiesta nacional en nuestra casa. Empezamos entonces el largo y doloroso camino de la lecto-escritura. No en balde el refranero, como el juego del ahorcado nos recuerda que «La letra con sangre entra».

Una vez tenemos el cerebro lleno de palabras, nuestro pensamiento intuitivo y natural, también el artístico, va poco a poco haciéndose pequeñito hasta ocupar la parte de atrás de nuestra vida. La parte de delante, que tanto nos gusta, es racional, cuadriculada, artificial y está alejada de un conocimiento ancestral, de una sabiduría sin palabras que por ser innombrable para muchas personas: no existe. Por eso cuando tenemos un sentimiento muy fuerte y sentimos algo inexpresable decíamos: «no tengo palabras». Porque en ese momento el cuerpo está completo, lleno de emociones. ¿Os suena, verdad?

Era Michel Foucault quién decía que denominar es un ejercicio de poder. Esto quiere decir que cuando los seres humanos le ponemos nombre a una cosa, ser vivo o sentimiento logramos un poder sobre su capacidad de definirse únicamente como tal y ya no dejamos que ocupe una casilla diferente en el juego de quien es quién. Por ejemplo, un árbol “invasor” no es un ser bienvenido aunque sea medicinal y una persona “sin papeles” parece que sea menos persona. Las palabras son herramientas para el amor pero también para la estigmatización. Nosotras, las personas, pensamos que sin esta apropiación del alma en una palabra reducida el mundo sería caótico. Pero en la naturaleza no hay nombres y funciona todo muy bien de forma muy organizada, independiente e inteligente. La naturaleza sabe qué es un bosque y qué es un gato sin denominarlos.

COS I MOT quiere hacer consciente esta distopía: lo no se nombra no existe y lo que existe lo hace reducido a un nombre aleatorio que no tiene nada que ver con la esencia del cuerpo y que lo deja colgado de una identidad exigua. Por ejemplo, en las lenguas latinas la palabra «árbol» no tiene ninguna relación con la forma de las hojas o del tronco, ni con el color verde, ni con el ruido de las raíces comunicándose como neuronas o el sonido de las ramas al viento. No pasa lo mismo por ejemplo, con el chino o el japonés, porque su escritura es ideográfica. Es decir, que el kanji utilizado para nombrar al árbol se asemeja a un árbol.

Además, como decía Mustapha Khayati en «Las palabras cautivas», las palabras han sido utilizadas siglo trás siglo y por ello van encadenando significados que las hacen esclavas del momento presente o del pasado. Por eso cambiar el significado de una palabra que se carga de un contenido inapropiado no es nada fácil. Como por ejemplo las palabras «negro» y «blanco» que desgraciadamente hoy en día solo tienen un estatus de igualdad si forman parte de un bocadillo nada vegano.

COS I MOT tiene muchas lecturas, porque en ocasiones es la lectura la que nos hace libres en un mundo de palabras mal empleadas. Hay una frase de Joan Bestard en un libro sobre los primeros viajes a Taithi que ha inspirado COS I MOT . Dice así: «Y todo era una continua fiesta, una ignorancia perfecta del trabajo que la generosidad de la tierra hacía inútil». Me gusta esta frase porque en nuestra realidad, la niñez preserva un poquito esta la esencia del buen salvaje que tanto se estimada en el S.XIX.

Características
COS I MOT es una falla sostenible y sustentable, orientada a la buena cremà, que garantiza un 90% de materiales orgánicos, no contaminantes provenientes del reciclaje y el excedente de la agricultura valenciana.

COS I MOT favorece la economía circular haciendo visible el impacto del sector textil y los residuos de embalaje en nuestra vida cotidiana.

COS I MOT tiene dos partes diferenciadas en un espacio-cadalso accesible y cuadrado que bien podría ser un teatro a la italiana donde somos arte y parte. Una es el espíritu de la civilización, la otra el espíritu del paradido perdiso. Ambas partes están relacionadas con la fisonomía que presentan hoy las calles del barrio de Carmen. Con los pavimentos que ocualtan la tierra, siempre sucios y recalentados y los árboles desaparecidos, como el Ailanthus y el Ficus del solar de Sant Ramon que daba sombra y refugio a aves, gatos y vecindario vernacular.

En COS I MOT jugaremos a construir cuerpos varios, tanto como inventar palabras y deconstruir conceptos. Porque si en COS I MOT hay palabra, ¡no hay ninot! Jugaremos con letras y tipografías, con palabras inventadas y cuerpos abrazables, jugaremos a no hablar y hacer safaris por el barrio, jugaremos a inventar un mundo donde podamos disfrutar de nuestra parte salvaje, indómita e innombrable.

Tendrás que venir a vivir COS I MOT en el teatro de la vida porque esta Falla no será dos veces igual.

©TREMENTINA LUX

València. Julio, 2022

1 Comments for : COS I MOT
  1. Pingback: La falla grande de Ribesan ya lleva paraguas... por si acaso | Distrito Fallas

Deja un comentario

Translate »
A %d blogueros les gusta esto: